Algemene voorwaarden bij donaties

Algemene Voorwaarden Donaties Stichting Muziekfestivals Leiden  ‐ april 2022

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Muziekfestivals Leiden statutair gevestigd te Leiden. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28094080.

Artikel 1. Definities

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Muziekfestivals Leiden geschonken geldbedrag.

1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Stichting Muziekfestivals Leiden.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, een donatie doet aan Stichting Muziekfestivals Leiden.

1.4. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem via de website.

1.5. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Muziekfestivals Leiden die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de organiseren van het festival..

 1.6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Muziekfestivals Leiden.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. Stichting Muziekfestivals Leiden behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Muziekfestivals Leiden

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Muziekfestivals Leiden.

3.2. Stichting Muziekfestivals Leiden is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Muziekfestivals Leiden nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Muziekfestivals Leiden is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: Stichting Muziekfestivals Leiden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Muziekfestivals Leiden voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Muziekfestivals Leiden

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Stichting Muziekfestivals Leiden.

Artikel 5. Plichten Stichting Muziekfestivals Leiden

5.1. Stichting Muziekfestivals Leiden verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. Stichting Muziekfestivals Leiden neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Muziekfestivals Leiden aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens Stichting Muziekfestivals Leiden bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.2. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Stichting Muziekfestivals Leiden verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Muziekfestivals Leiden verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Muziekfestivals Leiden verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Muziekfestivals Leiden geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8.Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Muziekfestivals Leiden hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.