Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Muziekfestivals Leiden   houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐  en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
  • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Stichting Muziekfestivals Leiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover zijn of als u contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • administratieve doeleinden
  • benaderen voor communicatie over het festival aangelegenheden

Persoonsgegevens van donateurs worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • administratieve doeleinden

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft.

Bewaartermijn

Stichting Muziekfestivals Leiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.